Εκπαίδευση προσωπικού
επιχειρήσεων

Αναλαμβάνουμε την εκπαίδευση του προσωπικού των
επιχειρήσεων τροφίμων σε εξειδικευμένα επιστημονικά και
τεχνολογικά θέματα που αφορούν στους τομείς των τροφίμων και
του νερού και σε Κανόνες Ορθής Υγιεινής Πρακτικής.
Παρέχεται στις ίδιες επιχειρήσεις στις οποίες παρέχεται και
τεχνολογική υποστήριξη, είτε στο χώρο της ίδιας της επιχείρησης, είτε
στην αίθουσα εκπαίδευσης των εγκαταστάσεών μας.