Εσωτερικές
επιθεωρήσεις

Πραγματοποιούνται εσωτερικές επιθεωρήσεις στην κάθε επιχείρηση τροφίμων,
για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις των προτύπων που
προαναφέρθηκαν, καθώς και αυτές του Codex Alimentarius.