Μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων, υδάτων
και περιβαλλοντικών δειγμάτων

Διεξάγονται μικροβιολογικές και χημικές εργαστηριακές αναλύσεις
από το εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό οι οποίες
καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών μέσω του
διαπιστευμένου συστήματος λειτουργίας των εργαστηρίων
και του σύγχρονου εξοπλισμού.
Αναλαμβάνουμε τη διεξαγωγή ποιοτικών και ποσοτικών
δοκιμών και ειδικούς ελέγχους τροφίμων για να εξασφαλιστεί
η συμμόρφωση με τη σχετική κοινοτική νομοθεσία.
Συγκεκριμένα,εκτελούνται οι αναλύσεις πουπροβλέπονται από
τον Κανονισμό ΕΕ 1441:2007 καθώς και προαπαιτούμενες
αναλύσεις από λίστα πρότυπων συστημάτων ποιότητας.